www.trinityguard.hu

E-mail: iroda@trinitysecurity.hu

Telefon: +36703247525

Cégnév: Trinity Security Kft.

Általános szerződési feltételek

www.trinityguard.hu

hatályos: 2022.12.15.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a Trinity Security Kft.(továbbiakban: szolgáltató) tulajdonában lévő Trinity Guard webalkalmazás és a hozzá tartozó mobiltelefonos applikáció (a továbbiakban együtt: alkalmazás) használatára vonatkoznak.

1. A Trinity Guardról röviden

A Trinity Guard webalkalmazás és a hozzá tartozó mobiltelefonos applikáció objektumőrzéssel és egyéb személybiztonsági vagy vagyonőrzéssel foglalkozó vállalkozásoknak kínál szolgálatszervezési és szolgálatellenőrzési lehetőséget a magasabb szakmai színvonalú őrzési tevékenységük megvalósításához.

Az alkalmazás használatával előre tervezhetőek a vagyonőri szolgálatok, illetve magasabb szintű feladatmeghatározási és ellenőrzési lehetőség nyílik az őrzéssel megbízott személyek vonatkozásában.

Az alkalmazás lényege, hogy a jogosultsági szinteknek megfelelően(őr, parancsnok, admin) lehetőség nyílik gps. koordinátákkal segítségével a védendő objektumon belüli ellenőrzési pontok meghatározására, illetve a kiadott feladat elvégzésének ellenőrzésére. Az alkalmazás egy web böngészőn keresztül elérhető felületből valamint Android illetve Ios operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonra letölthető applikációból áll. A szolgálati utasításokat az arra jogosultsággal rendelkező személy a webalkalmazáson vagy a mobiltelefonos applikáción határozhatja meg, melyet az őrzéssel megbízott személy a mobiltelefonos applikáción keresztül -jól észlelhetően- megkap és végrehajtja. A végrehajtás ideje illetve helye gps. koordináták segítségével naplózásra kerül. Az alkalmazásban regisztrált személyek egymással üzeneteket válthatnak, illetve lehetőségük van úgynevezett incidens (rendkívüli esemény) bejelentésére is.

Az alkalmazással személyes ellenőrzés nélkül is követhetővé és ellenőrizhetővé válnak az őrök szolgálatai. Az alkalmazás további fejlesztésekkel bővülni fog.

2. A szolgálató adatai és elérhetősége:

Cégnév: Trinity Security Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: Magyarország, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 38. szám

Cégjegyzék szám: 09-09-034174 a Debreceni Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

Adószám: 32028452-2-09

Képviselő: Györfi Gyula

Elérhetőség (email): iroda@trinitysecurity.hu

Telefon: +36703247525

2.1 A tárhelyet biztosító adatai:

Cégnév: Rackforest Kft.

Székhely: Magyarország, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. szám 5. em.

Elérhetőség (email): info@rackforest.com

Telefon: +3612110044

3. Az alkalmazással igénybe vehető szolgáltatások köre:

A alkalmazás különféle menüpontjai, funkciói többféle szolgáltatást kínálnak az azt megrendelők (továbbiakban: felhasználó) részére. A szolgálatvezénylési felület segítségével előre tervezhetővé válnak a vagyonőr szolgálatai illetve pihenő idejei naptári napokra vonatkoztatva. Ezen felületen lehet meghatározni az őr részére a napi feladatokat a védendő objektumban, mely során az alkalmazásba integrált térképen kell kijelölni a szolgálat során ellenőrizendő pontokat és itt kell meghatározni a végrehajtás idejét és a konkrét feladatot. Az alkalmazás csak épületeken kívül ad lehetőséget a pontos műholdas helymeghatározásra.

A szolgálatellátással kapcsolatban lehetőség nyílik írásos kommunikációra, üzenetek illetve fotók küldésére. Incidensek, azaz rendkívüli események parancsnok részére való bejelentésére hangüzenet, szöveges üzenet illetve fotók elküldésével. Az incidens kezelését (parancsnok általi tudomásul vételét) a rendszer dokumentálja.

Az alkalmazás felhasználható munkaidő nyilvántartásként is, mivel a teljesített szolgálatokat utólag is visszakereshető módon regisztrálja a rendszer.

A mobiltelefonos applikáció letöltésével és telepítésével jelen Ászf. feltételeit az azt felhasználó elfogadja és egyben hozzájárul, hogy szolgálati(munkaideje) alatt az általa használt mobiltelefon helyzetét gps. útján a szolgáltató rögzítse és ezáltal a munkaáltatója által ellenőrizhetővé tegye.

4. A szerződéskötés menete:

Az alkalmazás alap verziója- mely 1 objektumot, 1 admint és 2 őrt tartalmaz- előzetes email és telefonszám megadásával 30 napig ingyenesen mindenféle kötelezettség nélkül kipróbálható.

Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy szeretné az alkalmazás használati jogát megvásárolni, abban az esetben a www.trinityguard.hu weboldalon elérhető megrendelés menüpontban teheti meg. A megrendelés menüpontban kell megadni a számlázási adatokat illetve azt, hogy a www.trinityguard.hu honlapon megtalálható csomagok közül választ vagy egyedi ajánlatot kér-e a felhasználó. Felhasználás idejére vonatkozóan is választani kell a megrendelés pontban. Természetesen az időszak vonatkozásában is lehetőség nyílik egyedi ajánlat(időszak) kérésére.

A megrendelés menüpontban megadott adatok alapján a szolgálató egyedi szolgáltatási szerződést készít, melyet a felhasználó részére elektronikusan megküld. Amennyiben a felhasználó az egyedi vállalkozói szerződésben foglaltakat elfogadja, úgy azt cégszerűen aláírva elektronikus úton visszaküldi a szolgálató email címére, mellyel a szerződés megkötésre kerül. A szerződés megkötésének napja a szolgáltató részére történő visszaküldés napja. A mobiltelefonos applikációk Play Áruház vagy App Store alkalmazásokból történő letöltése ingyenes, további díj nem kerül felszámításra.

A szerződésben foglalt szolgáltatási díj a szerződésben foglaltak szerint -havonta- tárgyhó utáni hónap 10. napjáig kiszámlázásra és elektronikusan megküldésre kerül a felhasználó részére. A felhasználó a számlát a megküldéstől számított 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. Amennyiben ezt a megadott határidőn belül elmulasztja, abban az esetben a szolgáltatás felfüggesztésre kerül. A kiegyenlített számla bemutatása (elektronikus úton történő megküldése után) a szolgáltatás haladéktalanul folytatódik. Amennyiben az elmaradt szolgáltatási díj megfizetésére 60 napig nem kerül sor, abban az esetben a szerződés automatikusan megszűnik. A megszűnés napja az elmaradt fizetési kötelezettség utolsó napját követő 90. nap. A szolgáltató ebben az esetben az előzetes szolgáltatási adatokat végérvényesen törli rendszeréből. A szolgáltató az elmaradt szolgáltatási díjak kiegyenlítése érdekében a Ptk. -ban foglaltak szerint járhat el.

A szerződés rendes 30 napos felmondással mindkét fél részéről indoklás nélkül írásban felmondható. A felmondás menete megegyezik a szerződés megkötésének menetével.

5. Vonatkozó jogszabályok:

A szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

6. Az ÁSZF hatálya, elfogadása:

A szolgáltató és a felhasználó között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Az alkalmazás használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, az alkalmazásban elérhető egyéb tájékoztatások nyújtanak.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

7. E-számlázás:

A szolgáltató a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Jelen ÁSZF elfogadásával a felhasználó belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

8. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó a szolgálató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefonon: +36703247525

emailben:iroda@trinitysecurity.hu

A felhasználó szóban vagy írásban közölheti a szolgálatóval a panaszát, amely a szolgáltatónak, illetve a szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A szóbeli panaszt a szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a felhasználó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a szolgáltató nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a felhasználó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó(felhasználó) fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

A felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36

Telefonszám: 06-72-507-154

Mobil: +36 20 283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em. 111. Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszám: +36-1-488-21-31

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: bekeltet.bkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745 Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.

Mobil: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.

Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék

Mobil: 06-30-967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012

Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: +36-42-420-280

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-506-645

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.

Telefonszám: 06-88-814- 121; 06-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

9. Szerzői jogok:

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Trinity Guard webalkalmazás szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a www.trinityguard.hu weboldalon a hozzá tartozó webalkalmazásban és az applikációban található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Trinity Security Kft.

10. Külföldre történő értékesítés

A szolgáltató nem különbözteti meg az alkalmazás használatával Magyarország területén és az azon kívüli felhasználókat.

A Magyarországon kívüli felhasználásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv. A szolgáltató nem köteles ugyan a felhasználó tagállami szerinti nyelvén kommunikálni de mindent tőle telhetőt megtesz a megfelelő kommunikáció érdekében.

A szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi általános forgalmi adót alkalmazza a szolgálatatás esetében. A felhasználó a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg a szolgáltatási szerződésben foglalt bankszámlaszámra való átutalással.

11. A felhasználó elállási- és felmondási joga:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat.

Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a teljesítés a fogyasztó kérésére az elállási határidő előtt megkezdődik, a fogyasztót a fenti 14 napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A felmondásnak nincs meghatározott formátuma. Elég a szolgálató iroda@trinitysecurity.hu email címére megküldött a szolgáltatás lemondására utaló egyértelmű kijelentést tartalmazó elektronikus levél megküldése. Ebben az esetben szolgáltatási díj nem kerül megállapításra és kiszámlázásra sem.